Vertaalbureausimulatie

werkvormen
Voorbeeld
Instelling: 
VUB

Algemene info

Opleiding: 
Master of Arts in het Vertalen
Opleidingsonderdeel: 
Vertaalbureausimulatie
Opleidingsjaar: 
Master
Academiejaar: 
2016-2017
Studiepunten: 
3
Contacturen: 
26
Aantal studenten: 
30
Aantal begeleiders: 
2

In dit opleidingsonderdeel verwerven studenten inzicht in de verschillende fasen van een vertaalproject door samen te werken in gesimuleerde vertaalbureaus, die werken met reële opdrachten, van reële opdrachtgevers.

Hierbij wordt gewerkt in vertaalbureaus waarbij elke student de rol opneemt van projectmanager of vertaler.

De voortgang van elk project wordt door de docenten opgevolgd via deeltaken en een logboek.

Alle projecten worden voorgesteld tijdens de laatste les.

Doelstellingen

De student kan samenwerken in een team om een vertaalproject tot een goed einde te brengen

De student kent de verschillende fasen in een vertaalproject

De student kan reflecteren op eigen handelingen en ervaringen tijdens de projectuitvoering

De student kan reflecteren op het teamproces en deze reflectie mondeling toelichten

De student beschikt over verschillende vaardigheden die nodig zijn om een vertaalproject tot een goed einde te brengen, zoals:

 • identificeren van alle relevante taken van het project en opstellen van een projectplanning

 • maken van een offerte

 • extraheren en beheren van terminologie in bron- en doeltaal m.b.v. specifieke software tools

 • creëren en gebruiken van vertaalgeheugens in bestaande vertaalgeheugensystemen

 • vertalen van de brontekst

 • postediteren van vertalingen gemaakt met automatische vertaalsystemen

 • reviseren van vertalingen van collega's

 • proofreading
Werkvormen en leermiddelen

1) Inleidend hoorcollege (week 1):

 • Tijdens een inleidende les worden de vooropgestelde doelstellingen aan de studenten duidelijk gemaakt, alsook de gebruikte werkvormen en de manier van evalueren (zowel formatief als summatief).
 • Na deze klassikale uitleg krijgen de studenten de opdracht om (individueel) te solliciteren voor de job van projectmanager OF vertaler binnen één vertaalbureau. De sollicitatie is enkel op papier en bestaat uit een sollicitatiebrief + cv.
 • Op basis van deze informatie stellen de twee begeleidende docenten de groepen (vertaalbureaus) samen, en bepalen binnen elke groep wie welke rol zal vervullen. Elk vertaalbureau bestaat uit maximaal 10 studenten.
 • Voor elke taal die binnen de opleiding gedoceerd wordt, wordt er in principe een vertaalbureau opgericht. De groepsgrootte varieert dus naargelang het aantal studenten dat een taal studeert.
 • Als bijkomende opdracht dient elk van de studenten in deze fase reeds op zoek te gaan naar vertaalprojecten (= te vertalen teksten zijnde webpagina's, brochures, van niet-commerciële organisaties).

2) Start groepswerk (week 2)

 • De tweede les start met een uiteenzetting over projectmanagement door iemand uit het werkveld, waarna de docenten de groepssamenstellingen meedelen, en het eigenlijke groepswerk begint.

3) Groepswerk (week 2-12): Het groepswerk beslaat 3 grote fasen:

 • Voorbereidingsfase (week 2-6)
  • Elke groep start met het contacteren van (niet-commerciële) organisaties om een vertaalopdracht te verwerven. Hiervoor worden de nodige offertes opgemaakt.
  • Na vastleggen van het contract maken de studenten verdere afspraken omtrent de verschillende deeltaken en deadlines binnen een vertaalproject. Er wordt m.a.w. een doorgedreven projectplanning uitgewerkt.
 • Vertaalfase (week 6-10)
  • De groepsleden gaan effectief aan het vertalen, met behulp van vertaalondersteunende software. De opleiding stelt specifieke software ter beschikking voor elk van de deelopdrachten. Studenten mogen echter ook met andere tools aan de slag.
 • Revisiefase (week 10-12)
  • Binnen elke groep worden de individuele vertaalbijdragen van alle groepsleden gereviseerd. Een finale versie wordt tenslotte opgeleverd.

De groepsleden komen één keer per week samen in een computerlokaal om te overleggen en aan het vertaalproject (incl. de verschillende deeltaken) te werken. De docenten nemen de rol op van coach en volgen de discussies binnen de verschillende groepen.

Tussentijds is het groepen volledig vrij om zich verder te organiseren en extra te overleggen.

4) Presentatie groepswerk

 • In de laatste week geeft elke groep een presentatie over de werking van hun vertaalbureau (minimaal een SWOT-analyse). Studenten zijn vrij om dit te doen op de manier die ze het beste vinden.

Onafhankelijk van de rol die een student binnen het vertaalbureau opneemt, is het uiteraard de bedoeling dat beide rollen de vooropgestelde doelstellingen bereiken. Dit leerproces verloopt enigszins anders voor 'vertalers' binnen het vertaalbureau dan voor 'projectmanagers'. De projectmanagers dienen de vertalers in principe telkens een stapje voor te zijn: Bijvoorbeeld: om de verschillende vertalers in hun groep te leren werken met specifieke vertaalondersteunende software dienen zij eerst zelf voldoende vertrouwd te zijn met deze tools. Hetzelfde geldt voor alle deeltaken in een project.

Feedback & begeleiding

De docenten zijn dicht betrokken bij de studenten tijdens de groepsbijeenkomsten.

De docenten ondersteunen in de eerste plaats de projectmanagers van de groepen met wie zij korte wekelijkse sessies houden over de stand van zaken in de verschillende projecten (de zgn. ‘scrum meetings’). Daarnaast kunnen zij ook rechtstreeks antwoorden op (veelal softwaretechnische) vragen van andere studenten.

Om te weten welke (leer)activiteiten er binnen elke groep plaatsvinden, wordt er gebruik gemaakt van een logboek dat regelmatig moet worden aangevuld via de elektronische leeromgeving. Studenten dienen hierin zowel alle activiteiten van de groep bij te houden, alsook gerichte reflecties bij vooraf aangegeven componenten. (Individueel) geproduceerde deelproducten dienen tussentijds - volgens de deadlines van de groepsplanning - op het leerplatform te worden geplaatst. Op die manier kunnen de docenten zowel proces als product monitoren.

Evaluatievorm

De twee docenten quoteren elke student holistisch (1 resulterend punt, geen deelpunten), gebaseerd op een geheel van criteria. Dat resulteert in een uitgebreide fiche per student, waarna de docenten overleggen en beslissen tot een eindquotering.

Het is expliciet NIET de kwaliteit van het eindproduct dat de doorslag geeft voor een quotering, maar wel de manier waarop studenten de verschillende deelproducten hebben gerealiseerd, de kwaliteit van de reflecties over deze deelproducten, alsook de kwaliteit van de reflectie over het functioneren van het vertaalbureau.

Reflectie

Om grote verschillen te vermijden in de manier waarop studenten reflecteren over hun verschillende deeltaken, dienen ze voor hun logboek en bijhorend reflectieverslag uit te gaan van een documentsjabloon met specifieke vragen per deeltaak.

De vertaalopleiding van Vrije Universiteit Brussel maakt deel uit van het  INSTB (International Network of Simulated Translation Bureaus, http://www.instb.eu/), een netwerk van hogescholen en universiteiten die een onderdeel vertaalbureausimulatie aanbieden binnen hun opleidingen. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen dit opleidingsonderdeel projecten te laten uitvoeren door internationale teams van studenten uit de verschillende opleidingen binnen het netwerk.

Type hoger onderwijs: 
universiteit
Groepsgrootte: 
20 tot 50
Doelstellingen: 
communicatie
integratie kennis, vaardigheden en attitudes
reflecteren
Leermiddelen: 
digitale leeromgeving
overige
Werkvormen: 
rollenspel/simulatie
projectwerk
groepswerk
Evaluatievormen: 
creatie
portfolio/logboek
presentatie
Feedback & begeleiding: 
in groep
peer2peer
random