Blended en flipped learning ter versterking van praktijk

werkvormen
Voorbeeld
Instelling: 
Thomas More

Algemene info

Opleiding: 
Bachelor in de Orthopedie
Opleidingsonderdeel: 
Orthopedische technologie wervelkolom - Orthesen scioliose
Opleidingsjaar: 
2de Bachelor
Academiejaar: 
vanaf 2015-2016
Studiepunten: 
2 SP
Contacturen: 
1,5 uur college, 1,5 uur oefensessie, 5 uur praktijdsessies
Aantal studenten: 
100
Aantal begeleiders: 
1

Orthesen scoliose is een vak in het 2de jaar van de Bachelor in de Orthopedie.
De docent heeft het opleidingsonderdeel herontworpen tot een nieuwe blend. De huidige blend is het resultaat van het initiële herontwerp en de optimalisatie ervan in het academiejaar daaropvolgend.
Ze heeft de theoretische hoorcolleges, voorheen 12 uur, omgevormd tot 1,5 uur responsiecollege en 1,5 uur oefensessie. Daarbij heeft ze ingezet op het digitaal ontsluiten van de theoretische vakinhouden van het opleidingsonderdeel.
Daarnaast krijgen de studenten in groepen van 25 praktijksessies (samen 5 uur).
 

Doelstellingen
 • De student kiest de juiste orthese voor een individuele patiënt rekening houdend met medische en pathologische gegevens, indicaties, biomechanica, opbouw, eventuele marktsituatie en materiaalkeuze.
 • De student is in staat de patiënt in te lichten over het verloop van maatname tot aflevering, het onderhoud en gebruik van orthesen.
 • De student is in staat een brace op maat te vervaardigen.
Werkvormen en leermiddelen

Theorie

 • De lessen worden aangeboden via het flipped learning principe. In deze ‘flipped class’ wordt de klassikale instructie via de elektronische leeromgeving  aangeboden en verwerken de studenten deze instructie voorafgaand aan de les. Dit houdt in dat er voor een groot deel zelfstudie verwacht wordt. Van de studenten wordt verwacht de leerstof doorgenomen te hebben voor aanvang van de les.
 • Oefeningen maken of discussiëren over de inhoud doen docent en studenten tijdens het contactmoment. Hierdoor wordt de contacttijd efficiënt gebruikt en zijn studenten een stuk vrijer in het plannen van hun studie. Tijdens de les gaan docent en studenten dieper in op vragen en/of oefeningen.
 • De studenten stellen hun vragen bij de cursus via het discussieforum. Zo zien ze meteen welke vragen al aan bod kwamen en beantwoord werden. De docent stimuleert de studenten om zelf ook vragen van medestudenten te beantwoorden.
 • Het studiemateriaal wordt online aangeboden via de elektronische leeromgeving.
 • Na het eerste deel van de theorie is er een zelfevaluatietest. Deze test is formatief. Op deze manier krijgen studenten feedback hun beheersing en verwerking van de theoretische vakinhouden.
 • De studenten worden gevraagd, indien mogelijk, een mobile device (smartphone, laptop of tablet) mee te brengen tijdens de colleges en de oefeningensessies. Via stemsystemen (bv. Mentimeter) stelt de docent vragen. Studenten  kunnen tegelijkertijd en individueel  reageren, op  die manier wordt elke student uitgedaagd een antwoord te formuleren.

Groepstaak

 • In teams van vier à zes (minimum 4, max. 6) werken de studenten aan een taak.
 • De  studenten stellen zelf hun team samen.
 • De studenten bepalen zelf de vorm waarin ze het eindproduct van de groepstaak opleveren.
 • Elk team krijgt de mogelijkheid om éénmaal feedback aan te vragen op een werkversie van de groepsopdracht. Deze feedbackronde is formatief. Deelname aan de feedbackronde is niet verplicht .
   
Feedback & begeleiding
 • De studenten krijgen een uitgebreide studiewijzer  waarin de leeromgeving van het opleidingsonderdeel wordt toegelicht.
 • De studenten krijgen in de studiewijzer per week een overzicht van de verschillende onderwerpen, de didactische aanpak, de gewenste voorbereiding en de manier van evalueren. Het overzicht geeft de studenten een timing aan. Het is opgesteld om hen door de leerstof te begeleiden binnen het tempo van 13 lesweken.
 • Zelfevaluatietest / feedbackmoment bij de groepstaak.
   
Evaluatievorm

De beoordeling van de bovenstaande leerdoelen gebeurt via:

 • Sschriftelijk examen (70%):  multiple choice examen + oefening op  het uittekenen  van een brace ter behandeling van scoliose. 
 • Groepstaak (30%). 
   
Reflectie

Docent

 • De docent heeft de huidige blend in 2 stappen ontworpen. 
 • De eerste versie, initiële herontwerp in ‘14-‘15, werd positief geëvalueerd door de studenten. Uit de evaluatie van de studenten bleek dat het voor hen niet altijd duidelijk was wat de leerdoelen van het vak en wat de verwachtingen waren.
 • Met het oog op het optimaliseren van het initiële herontwerp, in ’15-’16, heeft de docent meer ingezet op het helder beschrijvingen van de verwachtingen ten aanzien van de studentenrol en de docentenrol. Daarnaast heeft ze de vakinhouden verder aangevuld met kennisclips. Ze heeft ook meer ingezet op de kwaliteit van de feedback (formatieve feedback op oefeningen en groepstaak) en het samenwerkend leren tijdens de contactmomenten.
   
Type hoger onderwijs: 
hogeschool
Studiegebied: 
geneeskunde, gezondheidszorg en revalidatie
Groepsgrootte: 
50 tot 100
Doelstellingen: 
integratie kennis, vaardigheden en attitudes
Leermiddelen: 
digitale leeromgeving
zelfstudiepakket
Werkvormen: 
blended learning
groepswerk
interactief hoorcollege
Evaluatievormen: 
creatie
schriftelijk product
Feedback & begeleiding: 
docentengestuurd
random