Assessment

evaluatievormen
Didactische informatie

Assessment kan omschreven worden als een nieuwe benadering van evaluatie. Evalueren is het 'vaststellen wat iets of iemand waard is'. Dit betekent dat over dat object of over die persoon informatie verzameld moet worden en dat aan deze informatie een waardering of beoordeling toegekend wordt. Assessment gaat een stuk verder dan het louter 'meten' of 'in kaart brengen' van eenvoudige kennis en vaardigheden bij studenten. Het louter meten was kenmerkend voor de vroegere 'testcultuur'. Assessment is veeleer toegespitst op het evalueren van de complexere denkprocessen en op de persoonlijke leerweg van de student. ,Dde evaluatie heeft niet louter een vaststellende/beoordelende functie. Het wordt een hulpmiddel ter ondersteuning van het onderwijsleerproces.

Evaluaties worden in de 'assessmentgedachte' opgevat als een leermoment of een leerkans en niet louter als een beoordelingsinstrument. Essentieel is dat er aandacht wordt besteed aan de authenticiteit van de evaluatie: 'levensechte' opdrachten, taken of problemen die interessant, zinvol en uitdagend zijn. Daarbij zijn niet alleen kennis maar ook complexe (meta)cognitieve en motivationele vaardigheden van belang. Een tweede essentieel element is de terugkoppelingsfase is. Dit creeert leerruimte en leerkansen. De assessmenttoetsen zijn om die reden veelal geïntegreerd in het leer- en instructieproces. Ze staan niet uitsluitend op het einde van het onderwijsleerproces geprogrammeerd.

Bij assessment wordt heel wat aandacht geschonken aan de validiteit en de authenticiteit van de evaluatie. Men tracht nieuwe vormen van evaluatie te zoeken die meer aansluiten bij buitenschoolse vormen van leren. Zo zullen studenten bijvoorbeeld moeten samenwerken bij de evaluatie of kunnen ze gebruik maken van hulpmiddelen die ook in het dagelijkse leven voorhanden zijn.

Tot slot tracht men bij assessment de student meer verantwoordelijkheid te geven. De evaluaties zijn niet meer uitsluitend in handen van de docent. Van de studenten wordt verwacht dat ze in staat zijn hun eigen sterke en zwakke punten op te sporen om in functie hiervan hun verdere leerproces te plannen.

Doelstellingen: 
integratie kennis, vaardigheden en attitudes
reflecteren
random