Begeleid zelfstandig leren van Engelse woordenschat voor toegepaste taalkunde

feedback & begeleiding
Voorbeeld
Instelling: 
Thomas More Hogeschool

Algemene info

Opleiding: 
Bachelor in de toegepaste taalkunde
Opleidingsonderdeel: 
Schriftelijke taalvaardigheid
Studiepunten: 
6 totaal (3 Begeleid zelfstandig leren van woordenschat)
Contacturen: 
8 contactmomenten
Aantal studenten: 
180
Aantal begeleiders: 
2

Het begeleid zelfstandig leren van Engelse woordenschat is een onderwijsactiviteit binnen het opleidingsonderdeel schriftelijke taalvaardigheid in het 1e jaar Bachelor in de toegepaste taalkunde. De studenten studeren zelfstandig woordenschat in. De studieopdracht betreft een selectie van 3000 woorden uit 30 semantische velden met de nadruk op de themas die in kwaliteitskranten aan bod komen (politiek, economie, recht, kunst en cultuur, media, onderwijs, gezondheid) en een aantal meer abstracte themas (spreken, denken, geheugen, kwaliteit, kwantiteit, zien, tijd). Ter ondersteuning worden een 8-tal vrijblijvende begeleidingssessies aangeboden: een inleiding rond studeerstrategieën, en een aantal oefen-, vragen- en feedbackmomenten. Daarnaast kunnen de studenten gebruik maken van oefenmateriaal op de elektronische leeromgeving.

Er is geopteerd voor een zelfstudiepakket omwille van het grote niveauverschil op het vlak van de beheersing van de Engelse woordenschat bij instroom. Via begeleid zelfstandig leren kan elke student zijn eigen klemtonen leggen in het studeren (eigen aandachtspunten, eigen tijdsindeling).

Doelstellingen

De onderwijsactiviteit Begeleid zelfstandig leren van Engelse woordenschat bestrijkt een woordenschat van 3000 woorden op upper intermediate/advanced niveau. De woordenschat is ingedeeld naar semantische velden, en ondersteunt twee doelen: de studenten de woordenschat bijbrengen die noodzakelijk is om een Engelstalige kwaliteitskrant te lezen, en de studenten de woordenschat bijbrengen die ze nodig hebben om in een Engelstalige omgeving te kunnen functioneren.

Concreet worden volgende doelstellingen nagestreefd:

 • studenten kennen een uitgebreide Engelse basiswoordenschat (3000 woorden);

 • studenten gebruiken de woorden receptief en productief;

 • studenten schenken aandacht aan factoren die het woordgebruik sturen (register, context, collocatie, woordgrammatica);

 • studenten vertalen teksten met deze woordenschat in het Engels zonder woordenboeken;

 • studenten beschikken over studeerstrategieën om woordenschat te verwerven.

Aangeboden leerinhouden

Voor een overzicht van de inhoudstafel, zie bijlage inhoudstafel.

Werkvormen en leermiddelen

Studenten gaan zelfstandig aan de slag om zich een woordenschat eigen te maken maar worden hierbij begeleid via een inleidende lesbeurt, zelfstudiemateriaal, tutorials en extra oefenmateriaal op de elektronische leeromgeving .

Leeractiviteiten

Studenten voeren de volgende leeractiviteiten uit in de onderwijsactiviteit Begeleid zelfstandig leren Engelse woordenschat:

a. Zelfstudie

 • studenten lezen de (interactieve) presentaties;

 • studenten maken oefeningen;

 • studenten evalueren hun oplossingen (op basis van de presentaties);

 • studenten verifiëren hun oplossingen (op basis van de sleutels);

 • studenten maken oefeningen op de elektronische leeromgeving;

 • studenten studeren de woordenschat in.

b. Interactieve tutorials

 • studenten bereiden oefeningen voor;

 • studenten stellen vragen over het leermateriaal;

 • studenten maken extra oefeningen;

 • studenten geven feedback op elkaars oplossingen;

 • studenten verwerken feedback;

Feedback & begeleiding

De ondersteuning binnen de onderwijsactiviteit Begeleid zelfstandig leren van Engelse woordenschat bestaat uit vier componenten:

Inleiding

 • Tijdens een eerste lesbeurt van 1u krijgen de studenten

 • een overzicht van de studieopdracht;

 • een inleiding tot de aard van de studieopdracht: welke doelstellingen, welke klemtonen in de evaluatie;

 • een overzicht van mogelijke studeerstrategieën;

 • een overzicht van de geboden ondersteuning;

Zelfstudie

De studenten krijgen een voorstel van studieplanning, waarin timing en tutorials zijn opgenomen. Verdere instructie en materiaal worden geboden door de handboeken. Elk handboek bevat een inleiding met informatie over woordenschatstudie, een leerhoofdstuk (zie leerhoofdstuk.pdf) dat de aandacht vestigt op de relevante kenmerken van woordenschat m.b.t. het woordgebruik, en een 20-tal hoofdstukken met een (min of meer interactieve) presentatie van woordenschat (zie presentatievormen.pdf) en oefeningen, een sleutel, en een alfabetische index.

Pauwels, Paul et al. (2005) Working Words:At Work. (Wolters-Plantijn)
Pauwels, Paul et al. (2006) Working Words:At Ease. (Wolters-Plantijn)

Tutorials

Elke tutorial biedt een revisie van een aantal hoofdstukken. De studenten bereiden revisieopdrachten voor die ze vinden op de elektronische leeromgeving (Toledo). Tijdens het contactmoment stellen de studenten vragen m.b.t. het studiemateriaal, en worden de revisieoefeningen besproken aan de hand van voorgestelde oplossingen.

Extra oefenmateriaal op de elektronische leeromgeving

De elektronische leeromgeving bestaat uit twee onderdelen: een toledo-cursus en een oefenpakket met CALL-oefeningen. De toledo-cursus bevat het studieschema en revisie-oefeningen die zullen worden behandeld tijdens de tutorials. Deze cursus fungeert ook als helplijn voorlopig enkel via e-mail. Daarnaast is er een pakket met doe-het-zelf revisie-oefeningen met ingebouwde feedback beschikbaar op het intranet.

Evaluatievorm

De evaluatie van de onderwijsactiviteit Begeleid zelfstandig leren van Engelse woordenschat legt de klemtoon op taalvaardigheid. De studenten vertalen een tekst in het Engels zonder gebruik van woordenboeken. De tekst is zo geschreven dat een representatieve selectie van de behandelde woordenschat nodig is om een goede Engelse versie te kunnen produceren. Bij de correctie worden woordkeuze, woordgebruik (register, collocatie), spelling, en (woord)grammatica in rekening gebracht; goede alternatieven worden aanvaard.

Reflectie

Reflecties Docent

In de cursus worden een aantal mogelijke studeerstrategieën geïntroduceerd (zowel via inleiding in de handboeken als in de eerste begeleidingssessie), waarbij aandacht wordt geschonken aan verschillende leerstijlen, verschillende stadia in het leren (kennismaken, verwerken, instuderen), en het verschil tussen korte- en lange-termijnstrategieën. De studenten worden aangemoedigd om aangepaste strategieën te ontwikkelen, maar het is niet mogelijk om dit aspect van het leerproces op te volgen.

De begeleidingssessies worden gekenmerkt door een grote uitval. De eerste sessie (instructie, planning, studeerstrategieën) wordt door bijna alle studenten bijgewoond; de volgende sessies daagt nog ongeveer 10 van de studenten op.

Type hoger onderwijs: 
hogeschool
Studiegebied: 
taal- en letterkunde
Groepsgrootte: 
meer dan 100
Doelstellingen: 
kennis
taalvaardigheden
Leermiddelen: 
zelfstudiepakket
Evaluatievormen: 
schriftelijk product
Feedback & begeleiding: 
docentengestuurd
in groep
individueel
random